Застосування інформаційних технологій - презентація з педагогіки

Водночас, мультимедіа - це «окремий вид комп ютерної технології, який об єднує в собі традиційну статичну візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну - мовлення, музику, відеофрагменти, анімацію» [2, с. Ці можливості дозволяють максимально налаштовувати будь-яку раніше розроблену презентацію під конкретний урок і конкретних учнів. Більшість вчителів зазначають, що учні часто випереджають багатьох освітян в використанні комп'ютерів і телекомунікаційних технологій. Змінюється весь характер життя, надзвичайно зростає роль інформаційної діяльності, а всередині неї - активної, самостійної обробки інформації людиною.Сьогодні, коли більшість навчальних закладів забезпечені комп'ютерами, мультимедійними проекторами, інтерактивними дошками та іншою технікою, ми як і раніше розмірковуємо про доцільність використанні цих благ цивілізації на уроці. Впровадження мультимедійних систем у освіту піднімає навчання на якісно новий рівень за рахунок використання в мультимедіа-ресурсах різних способів подання інформації (високоякісна графіка й анімація, відео- і звуковий супровід текстів). мedia – носій, засіб, середовище, посередник) часто вживається як аналог терміну „засоби масової комунікації” (друк, фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, включаючи Інтернет). На сьогодні майже кожна школа навіть без доступу до Інтернету може створити власні розробки та методики проведення уроків із використанням мультимедіа-технологій. Ефективне використання інформаційно-комунцікаційних технологій в навчально-виховному процесі сприяє успішному вирішенню поставлених перед школою і вчителем завдань. Навіть в умовах сільської школи при нешироких інформаційно-комунікаційних і мультимедійних можливостях, сучасні учні віддають перевагу не традиційним урокам, де учбовий процес будується на роботі з підручником і мові учителя, а урокам з використанням сучасних інформаційних технологій. Мій досвід роботи з молодшими школярами дозволяє зробити такі висновки: Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з різних предметів.

Мультимедійні презентації

Комп&rsquo ютерні презентації, призначені для супроводу лекцій, мають містити небагато тексту, оскільки доповідач може розповісти більше. http://festival.1september.ru/articles/504886/ Посилання на презентації http://e-kniga.in.ua/category/istoriya-prezentacii/page/2/ 13.Ладиченко Т. Гордон Драйден, американський педагог На початку XXI століття людство увійшло до нової стадії свого розвитку - учені і політики, підприємці і педагоги, все частіше говорять про настання Інформаційної ери. При створенні мультимедійної презентації необхідно вирішити таку задачу   як при максимальній інформаційній насиченості продукту забезпечити максимальну простоту та прозорість організації вивчення матеріалу учнями. Для сучасних мультимедійних продуктів і телекомунікаційних технологій на відміну від традиційних друкованих джерел характерне одночасне використання зорових, слухових та тактильних каналів передавання інформаційних даних, що створює перенасичення інформацією, а це в свою чергу значно впливає на час, необхідний для її засвоєння.

При створенні мультимедійної презентації вчитель стикається.

((навчальні ігри), мультимедіа-тренажери, навчальні мультимедіа-системи, лінгвістичні. 2. Ергономічні вимоги до мультимедійної презентації.)

Розробка обґрунтованої ієрархії класів і об 8217 єктів, визначення методів класу і службових функцій, обґрунтування інтерфейсу та його розмежування з реалізацією. Такий метод дозволяє залучити до роботи і зацікавити історією як наукою навіть тих учнів, у яких була відсутньою мотивація до вивчення предмета. Звідси й та роль, яка відводиться мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, якісних навчальних програм, розвинутих комп’ютерних систем навчання. Техніка ділових презентацій Презентація це комунікативний процес, тобто передача інформації певній аудиторії з певною метою і у певній формі. Поява мультимедійних проекторів внесла революційні зміни у відтворення статичних, а особливо динамічних зображень в умовах навчальних приміщень. Як показало дослідження, поняття «мультимедіа» є складним і багатогранним, що посідає важливе місце у процесі інформатизації освіти. Цей напрям роботи вчителі використовують як допоміжний під час проведення основного тематичного оцінювання знань учнів - створення допоміжних матеріалів. --За призначенням: комерційні (здебільшого рекламного характеру) інформаційні навчальні тощо. Разом з суттєвими дидактичними перевагами використання в процесі навчання мультимедійні презентації мають певні обмеження їх застосування. Електронні видання Сучасні технічні та програмні засоби створення електронних видань, зокрема Desktop publishing, використання яких дає можливість підготувати видання будь-якого змісту як для якісного друку, так і для використання в електронному вигляді (в мережі Internet і на електронному носії). Презентація, як комп’ютерний документ, являє собою послідовність змінюючих один одного слайдів - тобто електронних сторінок. Найменшим елементом комп&rsquo ютерної презентації, яким можна оперувати під час її відтворення, є слайд, названий так за аналогією з кадром фотографічної плівки, призначений для використання у звичайному проекторі. Після цього можна створити базу даних за допомогою систематизатора BookSeer (www.msolt.chat.ru/), яка дозволяє навіть «чайникам» легко створити систематизовану картотеку видань. Добре, коли така презентація супроводжується дикторським пояснюючим текстом, що звучить з колонок. Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання.